LỜI ĐỀ NGHỊ KHÔNG THỂ TỪ CHỐI TỪ ACTIONCOACH FIRM IQS DÀNH CHO BIO HOPE