LÃNH ĐẠO BIO-HOPE VÀ CUỘC GẶP GỠ NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ