Lãnh đạo Bio-Hope nhận biểu dương từ TW Hội GDCSSKCĐ Việt Nam