Bio-Hope được Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam biểu dương vì những đóng góp tích cực cho Hội và cộng đồng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.