Cuộc Đua Marathon Bình Phước 2023: Bio-Hope - Đối Tác Đồng Hành, Nguồn Năng Lượng Cho Mỗi Bước Chạy