BIO-HOPE VINH DỰ LÀ NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH (NTT Kim Cương) CHO CHƯƠNG TRÌNH “VƯỢT SÓNG” DO OBC CHAPTER CANDOR TỔ CHỨC